මහා පරිමාණ තීරුව
Honya Biotech අවධානය යොමු කරන්නේ DNA/RNA සංස්ෙල්ෂක, නල මාර්ග සහ ඉවත් කිරීමේ වැඩපොළවල්, Deprotection Equipment, Amidite විසුරුවා හරින ලද උපකරණ, පිරිසිදු කිරීමේ වැඩපොළ, සංශ්ලේෂණ තීරු, ෆොස්ෆොරමයිඩයිට්, වෙනස් කිරීමේ Amidite, සංශ්ලේෂණ ප්‍රතික්‍රියාකාරක, විවිධ පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය, ඔබට වේගවත්ම සහ වේගවත්ම ඩීඑන්ඒ ලබා දීම සඳහා යනාදියයි. / ලෝකයේ ආර්එන්ඒ සංස්ලේෂණ නිෂ්පාදන සහ සේවා.

මහා පරිමාණ තීරුව